Categories
Berichten @NL

Brief van fam. van den Bosch aan het Nederlands Dagblad

Bareveld, 14 augustus 2000

Geachte heer Kamsteeg,

Naar aanleiding van het door u geschreven artikel in het Nederlands Dagblad van 29 juli jl. wil ik u door middel van dit schrijven tonen wat de Kwa Sizabantu Zending voor mij en mijn gezin de negen jaren, dat wij onder hen verbleven hebben, betekend heeft.

U zult in eerste instantie hoogstwaarschijnlijk met stomheid geslagen worden, maar ik bid God, dat u aandacht zult schenken aan deze brief, die waarnaar ik hoop u inzicht kan verschaffen in de leer van Erlo Stegen en de uitwerking hiervan op mensen.

U bent bij uw bezoek aan de zendingspost in Zuid-Afrika als Vip ontvangen en met alle egards behandeld. U bent hierbij niet met de leer van Kwa Sizabantu geconfronteerd. Dit is de methode, die ook in de gemeente in Zeist gehanteerd wordt voor belangrijk bezoek. Men doet dit niet om iemand bewust om de tuin te leiden, maar om de mensen te winnen om “de weg” te gaan, die naar hun stellige overtuiging als enige wijze om behouden te worden wordt beschouwd.

U hebt mensen ontmoet, die dezelfde Christelijke woorden, u in uw geloofsleven bekend, spreken. Maar in uw korte verblijf hebt u niet kunnen ontdekken, waarom mensen (waartoe wij ook behoren) van Godswege Kwa Sizabantu hebben “moeten” verlaten. Ik betwijfel of u ooit een mening kunt vormen zonder met de leer geconfronteerd te worden en zelfs dan is het voor vele mensen onmogelijk gebleken om de waarheid omtrent Kwa Sizabantu te doorgronden. Ik heb negen jaar in deze leer geloofd en uit deze geleefd en spreek uit ervaring.

Wat leert en predikt de Kwa Sizabantu Zending? Wat behelst de geloofsgetuigenis van Erlo Stegen, die “de weg” wordt genoemd en waarvan hij zegt, dat een ieder die “deze weg” niet gaat een vijand van God is en vervloekt is (beweerd door Stegen te Urk laatste bijeenkomst!):

“Maakt je leven in orde met God” is de kern van de boodschap.

Onze verhouding tot God is volgens Stegen verstoord, omdat we zonden tolereren in ons leven. Elke prediking is erop gericht je de zonden in je leven te tonen, waarna de oproept volgt ze in de openbaarheid bij een zielzorger te brengen. “Kom naar het kruis, kom naar Jezus, kom naar de zielzorg” is de immer wederkerende oproep na elke prediking. Na gebed van de zielzorger, die aangesteld door de leiding in Zuid-Afrika en rechtvaardig is verklaard (“het gebed van een rechtvaardige vermag veel” is de gebruikte tekst) ontvang je rechtsgeldige kwijtschelding. Als bijbelse grondslag wordt hiervoor het oudtestamentische beeld van het offer van de zondaar gebracht naar de hogepriester voor de gedane zonde gebruikt. Zo moeten wij onze zonden voor God bij de priester brengen.

Er wordt voorzichtig gesteld door de predikers van KSB, dat de zonden rechtstreeks naar God brengen voor hen niet voldoende “helpt” om vergeving te kunnen ontvangen en om deze zonde “kwijt” te kunnen raken.

“Luther had ook een biechtvader”, “o ja, dus jij kunt zonder biechtvader?” wordt dikwijls gebruikt als argument voor dit systeem. Jacobus 5:16 wordt slechts ter verdediging van de zielzorg aangevoerd. Bovendien bepaalt de zielzorger of je leven genoeg in orde is gemaakt om mee te mogen helpen in bijv. de keuken of te zingen in het koor. Alleen gereinigde vaten kunnen hieraan deelnemen.

“Met deze ene zonde in je leven ga ja naar de hel”. In vrijwel elke prediking worden deze woorden gebezigd. Je kunt dus als gelovige van de genade vervallen, volgens Stegen. Je moet dus zondeloos

zijn om door God geaccepteerd te worden en/of behouden te zijn. Als je aan iemand van de gemeente van KSB vraagt of hij/zij behouden is, volgt een aarzeling. Men verwacht in de toekomst het leven voldoende in orde gemaakt te hebben door Gods hulp of men denkt nu een schone lei te hebben door alles beleden te hebben.

Het is mogelijk een zondeloos leven te verkrijgen. Na alles wat God je in de prediking of in je dagelijkse zoektocht naar de zonden getoond heeft beleden te hebben bezit je een schone lei.

Erlo Stegen beweert tot op de huidige dag “zondeloos” te zijn en wil niet van deze gedachte terugkomen. “Opwekking begint bij jezelf” is de mening van Erlo Stegen. De uitleg van wat een opwekking inhoudt in een door CFT (Christenen voor de Waarheid, onderdeel van KSB) uitgegeven pamflet wordt gebaseerd op louter en alleen oudtestamentische bijbelteksten, waar onder de Joodse wetten de zonde alleen nog maar “bedekt” werd en het offer van Christus niet geldt. Dit verklaart waarom wij onder hun leer negen jaar ongelovig zijn gebleven

Als iemand van de KSB-zending spreekt over “ik ben gered door Jezus, Zijn bloed heeft mij gewassen, ik ben tot Hem gekomen, ik heb vergeving van mijn zonden ontvangen, ik ben gereinigd, geheiligd”, dan spreekt hij over het feit dat hij zijn zonden beleden heeft in de zielzorg, waardoor hij rechtvaardiging meent te hebben verkregen bij God. De zielzorg is plaatsvervangend voor het offer van Christus.

Hoe kan in de naam van God een opwekking een zodanige boodschap als vrucht voorbrengen? Waar is de plaats van de Here Jezus Christus in dit geheel?

Erlo Stegen heeft nog nooit een boodschap over de genade gepredikt. Hij noemt het woord genade en alle bijbelse termen wel, maar uit de verkondigde leer blijkt géén enkel geloofsgoed of getuigenis van geloof. Uit niets blijkt dat hij geloofskennis van de genade bezit. Zijn geloof is: zonde ® zielzorg, een godsdienst zonder geloof/Christus, een zuivere afgodendienst.

De beweerde opwekking in Afrika bestaat hierin, dat de boodschap van Erlo Stegen een herleving van de wet heeft gebracht. Dat mensen daardoor hun zonden hebben leren kennen en blijven houden (de wet doet immers zonde kennen en leidt naar de dood). Men meent de zonde via de zielzorg bij God in orde te kunnen maken. Men meent hoe vaker beleden hoe meer de macht van de zonde wordt gebroken. Men meent door de zielzorg bij het kruis te komen!!! ??? en gerechtvaardigd te worden door God en zo rein en heilig te worden. Hoe “harder” de prediking, des te gezegender men zich voelt na de zielzorg.

Dit alles gaat gepaard met tekenen en wonderen, die als bevestiging worden beschouwd, dat God buitengewoon aan het werk is. Het is een exacte kopie van de occulte wereld door ons verlaten. Het is dezelfde bron der duisternis!

Het liefst zou ik u persoonlijk willen spreken om duidelijk te maken waar de Kwa Sizabantu Zending voor staat, hoe men denkt en wat men gelooft en wat voor schade men in mijn gezin en in talloze andere teweeg heeft gebracht, waar men geen enkele verantwoording voor wil nemen. De laatste verklaring uit Afrika, die mij bereikt heeft, zegt dat “co-workers” oprecht spijt hebben over de schade, die zij aan personen hebben aangericht. Zij stellen zich beschikbaar aan hen ter verzoening. De verkrachter zegt tegen zijn slachtoffer: als je hulp nodig hebt, kom dan maar bij mij. Dan wordt het schadeprobleem opgelost en zijn we weer goede vrienden. Terwijl hun leer zegt, dat zij naar het slachtoffer toe moeten gaan om vergeving te vragen voor het aangedane leed. Dit baseren zij op de ons talloze keren voorgehouden bijbeltekst: “Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, en aldaar gedachtig wordt, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gave voor het altaar en gaat heen, verzoent u eerst met uw broeder en komt dan en offert uw gave” (Matth. 5:23/24 SV).

Maar moge voorlopig mijn bijgevoegd briefwisseling met KSB, geschreven nadat ik 1½ jaar geleden tot geloof gekomen ben en waarin Gods woord deze dwaalleer ontmaskert, u stof tot nadenken geven. De leiding van KSB Nederland noemt dit “vuilnis” en heeft een advocaat ingeschakeld om mij het zwijgen op te leggen.

Onze getuigenis staat niet op zich, maar wordt gedeeld door vele mensen, die geestelijk en materieel totaal berooid zijn geraakt onder de KSB-leer.

Wat ik ook nog opmerkelijk vind, is het feit, dat iedereen spreekt over de goede zaken van KSB Afrika/Nederland, die ik overigens niet ontken. Daartegenover heb ik in de occulte wereld ook veel zaken geleerd, die absoluut waar zijn en die een aanvulling op het leven vormden. Deze dienden om je een wereld binnen te lokken ver van God om als arrogant mens te teren op eigen werken en kracht pogende het goddelijke in jezelf te ontwikkelen. De boodschap van de KSB Zending sluit hier perfect op aan: maak je leven in orde met God.

De duivel kwam tot Jezus met Gods Woord! Doordat ik géén geestelijke basis bezat, heb ik negen jaren lang door ongeloof niet kunnen zeggen zoals Hij, die mij gered heeft: “maar er staat ook geschreven …….”

Verzoening is een utopie. De KSB Zending is een boom met een afschuwelijke vrucht, omdat de wortels rot zijn. Als mens onder de leer ben je horende doof en ziende blind, een normaal bijbels gegeven voor mensen onder de wet, die zonde doet kennen en naar de dood leidt. Christus heeft de zonde dood gemaakt en de gelovige mens levend.

De onbijbels gefundeerde organisatorische structuur van de gemeente, de hiërarchie binnen het systeem, de rangorde in heiligheid, de beslissingen buiten de gemeente om door de leiding genomen (bijv. aankoop Cederborg te Middelstum), de geheime boekhouding (beslist géén inzage!!!) laat ik maar achterwege.

Gezien de ernst van dit alles zou ik het op prijs stellen als u de ontvangst van dit schrijven wilt bevestigen. Uw reactie zie ik gaarne tegemoet.

Erlo Stegen huilt omdat zijn leer geweld wordt aangedaan; wij huilen omdat Christus door zijn leer verloochend wordt.

Hoogachtend,

A.B. van den Bosch
Bareveld 13
9512 SB Nieuwediep
0598 – 468677
a.s.vandenbosch@hetnet.nl