Categories
Berichten @NL

Een brief aan de gemeente, van bezorgde christenen

Horende bij het document “Dringende oproep aan de leiding van de Kwasizabantu Zending”

Zuid-Afrika, 19 februari 2000

Geliefde Broeders en Zusters in Christus,

Dit is een open brief met als doel om het Lichaam van Christus in Zuid-Afrika en daarbuiten te informeren en te wijzen op een aantal onbijbelse en omstreden aspecten van de Kwasizabantu Zending (KSB) in KwaZulu/Natal. Het is ook een oproep aan de leiding van KSB om alstublieft te luisteren, zich te bekeren en te veranderen. Deze brief is afkomstig van eden brede groep geestelijke leiders uit verscheidene kerken en gemeenten, zowel van binnen als van buiten Zuid-Afrika, die bezorgd zijn over de Zending en bezorgd zijn over de Christelijke Kerk in het algemeen. De brief komt ook namens een aanzienlijk aantal oprechte en toegewijde Christenen die KSB hebben verlaten en/of ge\”excommuniceerd zijn.

De reden dat wij u, die lid bent van de Gemeente in Zuid-Afrika en daarbuiten, deze brief toesturen, is gemotiveerd door ons verstaan van Matthe\”us 18 om “het aan de gemeente te vertellen.” Wanneer pogingen om te spreken en om tot verzoening te komen met een broeder niet zijn geslaagd, geeft Jezus ons de opdracht het aan de gemeente te zeggen. Dit is de laatste stap om tot een broeder door te dringen om hem aan te moedigen de vermaning aan te nemen en er gehoor aan te geven.

Sinds KSB rond de dertig jaar geleden begon, zijn vele Christenen er als leken of als medewerkers bij betrokken geweest. Telkens liepen zij tegen houdingen, trends, leringen en beleid van de Zending aan die onbijbels zijn en in wezen sectarisch van aard. Pogingen om dit van binnen uit te veranderen werden systematisch afgewezen en mensen die vragen opriepen werden afgewezen en gemeden.

In 1977 werd de internationale leiding van Youth With A Mission (YWAM) er als neutrale en onbevooroordeelde middelaar bij betrokken, in een wanhopige poging om de Zending te corrigeren en verzoening te bewerkstelligen. Niets veranderde echter, en in feite werden de negatieve tendenzen ruwer en extremer.

Gelijktijdig slaagde de leiding van de Zending er in om een een sterk isolerend gordijn van geheimhouding te ontwikkelen om de vragen en kritiek van de Christelijke gemeenschap, met welke zij op goede voet wenste te staan, te vermijden. Sedertdien zijn er vele initiatieven geweest van individuen en kleine groepen, zowel van binnen als van buiten KSB, die er op gericht waren verandering te brengen in onbijbelse zaken, welke veelal teruggingen op de geheime en illegale activiteiten van de leiding van KSB en op haar zeer sterk autoritaire karakter.

In het Lichaam van Christus is er een natuurlijke instroom en uitstroom van mensen tussen groepen en kerkelijke richtingen. Kwa Sizabantu is in dit opzicht niet uniek. Hoewel dit waar is, is deze brief bedoeld om de diepe ernst van de specifieke problemen naar voren te brengen, welke tot bijzondere crises rond de Zending hebben geleid. Dit gaat om kwesties welke betrekking hebben op honderden mensen in Zuid-Afrika en internationaal, welke de Zending de afgelopen paar jaar hebben verlaten.

Wij komen tot u, broeders en zusters, omdat degenen die weggegaan zijn ook nog vervolging door de Zending hebben ervaren na uw vertrek. Het specifieke beleid van de KSB leiding, wat gericht is op vervolging van degenen die met de Zending gebroken heeft, is ook op trieste wijze verbonden met een complexe PR campagne welke tot doel heeft om naieve mensen er toe over te halen om zich met haar organisatie, welke beweert de afgelopen dertig jaar een ononderbroken opwekking mee te maken, te verbinden. Deze bewering staat centraal in het geloofssysteem van de Zending.

Wij willen u uitnodigen om te bidden voor onderscheid en om te kijken naar enig bewijsmateriaal gebaseerd op persoonlijke getuigenissen wat, naar wij hopen, meer licht zal doen schijnen op hoe de Zending achter de schermen werkt en hoe de Kwasizabantu Zending zich op tragische wijze heeft gemanifesteerd, zoals behandeld wordt in de bijgevoegde “Dringende Oproep aan de Leiding van de Kwa Sizabantu Zending.”

Wij zouden u graag willen uitnodigen om deel te nemen aan onze pogingen een hand uit te strekken naar de Zending, om voorbede te doen voor de leiding daar, en om ons te helpen, zoals God daarin leid, om een hand van sympathie en zorg uit te strekken naar de onschuldige mensen die slachtoffer geworden zijn van een geestelijk systeem waarvan we ooggetuigen waren dat het een systeem van misbruik geworden is.

Systemen die zich schuldig maken aan geestelijk misbruik worden beschreven als een val waar je makkelijk in terecht komt door ze er van buiten geestelijk heel aantrekkelijk uit zien, maar waar het tegelijkertijd moeilijk is om uit te ontsnappen. Bid alstublieft met ons dat de leiding van Kwasizabantu aandacht zal schenken aan de noodkreet van degenen die tot hen gekomen zijn om opwekking te ervaren, maar die tegenstrijdigheden en afwijking van de Schrift en de liefde van Christus hebben ervaren. Dit heeft er tragischerwijze vaak toe geleid dat het vertrouwen van deze mensen en hun eerste liefde voor Jezus schipbreuk heeft geleden en ook dat zij geestelijke trauma’s hebben opgelopen.

Bid alstublieft met ons voor degenen die worden vervolgd en verwond door de Zending. Bid dat de leiding van de Zending zich zal bekeren van dwaling, de vervolging zal stoppen, en dat de naam van onze Heere Jezus Christus, de Naam boven alle namen, niet meer bezoedeld of onteerd wordt door voortgezette dwaling.

Het Comite dat de verontruste Christenen vertegenwoordigd
(Dit document en de bijlagen kunnen ook bekeken worden op het internet op www.ksb-alert.com)