Categories
Berichten @NL

Dringende oproep aan de leiding van de Kwasizabantu zending, Kwazulu-Natal, Zuid-Afrika

Zuid Afrika, 19 februari 2000

Na drie jaar intensief overleg en beraad, uitmondend in een bijeenkomst in Muden, Kwazulu/Natal op 5 Februari 2000, geven wij, de ondergetekenden, hierbij de volgende verklaring uit om verspreid te worden binnen het Lichaam van Christus in brede zin als een getuigenis van oprechte bezorgdheid en een oproep tot gezamenlijk gebed voor de zaken die er in vermeld staan. Wij doen dit namens een brede groep van bezorgde christenen hier aanwezig, alsmede namens anderen die niet aanwezig konden zijn. Onze drijfveer hierbij is liefde voor en bezorgdheid over hen die de gemeenschap met de Kwasizabantu Zending (KSB) hebben verlaten of die geëxcommuniceerd zijn alsmede ook voor hen die nog verbonden met KSB zijn.

1. Wij erkennen met diepe dankbaarheid aan God dat vele mensen, waaronder de meesten van ons, gezegend zijn geweest door hun verbondenheid met KSB. Wij erkennen dat God door het werk daar heen heeft gewerkt.

2. Wij zijn echter diep bezorgd over een aantal zaken daar die volledig in strijd zijn met de bijbelse leer en welke de Naam van God in diskrediet brengen. Hier vallen onder andere onder:

2.1) GEBREK AAN BEREIDWILLIGHEID OM VERANTWOORDING AF TE LEGGEN

We verwijzen naar de weigering van de Kwasizabantu leiding om verantwoording te nemen en rekenschap af te leggen van de zondige praktijken welke zij regelmatig door de vingers zien. Vele bezorgde christenen hebben in de loop der jaren in broederlijke liefde de leidinggevenden op de zendingspost gewezen op zondige praktijken op KSB. Zonder uitzondering werden deze praktijken ontkend, verontschuldigd of goedgepraat. De volgende punten zijn enkele voorbeelden van zaken die al gedurende jaren onder de aandacht van de leiding van de zending zijn gebracht maar die voortdurend door hen zijn afgewezen. We noemen onlangs verschenen verklaring van Erlo Stegen over cultus en sekte beschuldigingen in de Natal Witness als bewijs van KSB’s voortdurende afwijzing van de bezorgdheid van vele christenen over hun gebrek aan bereidheid om verantwoording af te leggen (zie het krantenartikel in de appendix dat we hierbij toevoegen met het oog op een eerlijke en waarheidsgetrouwe discussie van de betreffende zaken).

2.2) GEESTELIJK MISBRUIK

Door een aanzienlijk aantal slachtoffers (honderden) en zelfs door hen die er in het verleden zelf aan hebben deelgenomen is getuigd van geestelijke tirannie, hersenspoeling en manipulatie. De afgelopen dagen en weken zijn hiervan voorbeelden gegeven in de media, welke de leidinggevenden van KSB niet slechts ontkenden en afwezen, maar welke zij hebben gebruikt als een gelegenheid om degenen die van het misbruik op KSB getuigden in een kwaad daglicht te stellen.

2.3) LEUGENS EN MISLEIDING
Wij wijzen het goedpraten en geringschatten van kwade praktijken, leugens, desinformatie, misleiding en manipulatie af:

a. Godvruchtige mensen die de zending hebben verlaten en die de Heere werkelijk volgen, worden gelasterd en de meest duivelse leugens en bewuste toespelingen over hen worden verspreid door de leidinggevenden en andere medewerkers waardoor voortdurend het geloof, het getuigenis en zelfs de bediening in diskrediet gebracht werd van hen die zijn vertrokken, bijvoorbeeld door hun bediening als ‘niet succesvol’ te beschrijven omdat ze ‘Gods zegen’ zijn verloren door Kwasizabantu te verlaten.

b. Bezoekers, en in het bijzonder zij die als vip beschouwd worden, worden misleid door hen een totaal vals beeld te geven van de leer, gewoonten en tradities van Kwasizabantu.

c. Getrouwe informatie die door ex-leden van KSB aan de media ter beschikking is gesteld, wordt eenvoudigweg ontkend door de leidinggevenden en afgedaan als leugens. Ook wordt deze informatie niet onder de aandacht gebracht van hen die op de zendingspost werken en ook wordt er niet binnen de KSB gemeente over gesproken.

d. Andere indringende getuigenissen van leed en het tot slachtoffer gemaakt worden, zijn nooit onder de aandacht van de gemeente gebracht of besproken. Deze getuigenissen zijn systematisch ontkend en afgewezen en degenen die er mee kwamen zijn als dienaars van de duivel afgeschilderd.

2.4) SEKTARISCHE VISIE VAN KSB ALS “DE WEG”

Medewerkers die vertrekken en navragen waarom zij buitengesloten worden (dit gaat zover dat gezinsleden en naaste familieleden op de zendingspost niet wordt toegestaan de bruiloft van hun kinderen en kleinkinderen bij te wonen) krijgen als reden hiervoor te horen dat ze DE WEG verlaten hebben, waarmee niet Jezus Christus als De Weg bedoeld wordt, maar de KSB weg. Dit is een onchristelijke houding en beginsel van de leiding van KSB, waaruit duidelijk de overtuiging blijkt dat het verlaten van KSB gelijk staat met het verlaten van het ware christelijke geloof, en het daardoor buiten Gods wil en redding staan. Dit is een sektarische houding van de kant van KSB.

2.5) GEBREK AAN BEREIDHEID OM VERANTWOORDING AF TE LEGGEN AAN HET LICHAAM VAN CHRISTUS

a. We noemen “An Assesment of Kwasizabantu” (een beoordeling van Kwasizabantu), gedateerd februari 1999, opgesteld door een zekere Schotse Evangelist (welke, in tegenstelling tot wat KSB beweert, nooit door hem is ingetrokken) als een voorbeeld van de vele oproepen tot het afleggen van verantwoording aan het Lichaam van Christus waaraan nooit gehoor is gegeven.

b. Wij zijn bezorgd over het feit dat de leidinggevenden recentelijk publieke bezorgdheid over het gebrek aan bereidheid om verantwoording af te leggen aan het Lichaam van Christus afgedaan heeft door te wijzen op de betrokkenheid met andere denominaties en organisaties met name wat betreft de jaarlijkse predikantenconferentie en op uitnodigingen aan andere predikanten om op de kansel van KSB te spreken. Wij dringen er bij de leidinggevenden op aan om onderscheid te maken tussen dit soort betrokkenheid bij andere christenen en het afleggen van verantwoording aan het Lichaam van Christus door de harde kern van de KSB leiding. Het uitnodigen van predikers om op KSB te spreken staat niet gelijk met het afleggen van verantwoording aan het Lichaam van Christus.

2.6) DE AUTORITAIRE STRUCTUUR VAN DE LEIDING VAN KSB

a. Er is geen officiële raad van oudsten zoals duidelijk door de Schrift wordt voorgeschreven.

b. Wanneer vragen worden opgeworpen door leden, wordt het betreffende individu of de betreffende groep eenvoudigweg verteld om te buigen voor het gezag van de leiding van KSB, welke volgens KSB gelijk staat aan Gods autoriteit.

c. De leiding van KSB heeft zichzelf aangewezen en weigert verantwoording af te leggen aan enig individu, de gemeente als geheel, of het lichaam van Christus.

d. Een ieder die in het licht van de Schrift de positie van de leiders of de kwaliteit van het door hen uitgeoefende gezag in twijfel trekt, wordt buitengesloten en bedreigd met het oordeel van God en gebrandmerkt als een instrument van de duivel.

e. Als enig lid de interpretatie en/of toepassing van de Schrift door de KSB leiding in twijfel trekt, wordt hij/zij gebrandmerkt of bekritiseerd.

f. In meer dan een geval heeft de leiding vloeken over hen uitgesproken en werd tegen hen of over hen gezegd dat ze een andere god dienen of de duivel dienen.

g. De leiding moedigt het aan en eist zelfs dat men zich distantieert van degenen die door hen op de zwarte lijst zijn geplaatst, zelfs als het naaste familieleden betreft: Broers en zusters, ouders en kinderen, mannen en vrouwen zijn van elkaar verwijderd – niet op basis van bijbelse autoriteit en geloof, maar op de basis van trouw en loyaliteit aan de leiding. Er zijn zeer veel gezinnen onnodig uit elkaar gevallen en verdeeld door dit beleid.

2.7) AFLEGGEN VAN FINANCIELE VERANTWOORDELIJKHEID

Er is geen openheid betreffende transacties, uitgaven of enige ontvangen gelden.

a. Geen enkel gemiddeld lid heeft toegang tot financiële verslagen of bankafschriften.

b. Grote sommen geld zijn geleend zonder dat de gemeente daarvan op de hoogte was of er mee had ingestemd.

c. Grote donaties zijn ontvangen van Europese afkomst zonder enig ontvangstbewijs en ook zonder dat de gemeente er van op de hoogte was.

d. Projecten – in het bijzonder financieel controversiële projecten – zijn gestart zonder hier de gemeente in te kennen. We noemen als een van de vele voorbeelden een investering in een alluviale diamantmijn, waarbij miljoenen randen zijn geïnvesteerd en verloren gegaan.

2.8) SCHENDEN VAN VERTROUWEN

Belijdenissen van zonden worden, zonder instemming van hen die ze gedaan hebben, vrijelijk uitgewisseld onder leidinggevenden, en worden vervolgens gebruikt tegen hen, in het bijzonder op het moment dat iemand zijn vraagtekens zet bij KSB. De leiding gebruikt deze vertrouwelijke informatie vaak om weerspannige individuen te manipuleren en intimideren.

2.9) HET CREËREN VAN VERDEELDHEID EN HET TOEËIGENEN VAN OUDERLIJK GEZAG

De rol van de ouders in het gezin wordt als zeer essentieel gezien, maar in werkelijkheid heeft de leiding volledig en absoluut gezag over gezinnen. Zoals hierboven in 2.4 beschreven, moedigt de leiding het aan en eist het zelfs dat men zich distantieert van degenen die door hen op de zwarte lijst zijn geplaatst, zelfs als het naaste familieleden betreft.

a. Het bewijs van tientallen gespleten gezinnen is vrijuit beschikbaar en kan niet worden ontkend.

b. De leiding legt grote nadruk op het feit dat zij de huwelijken niet zelf regelt, nochtans wordt geen enkel huwelijk toegestaan zonder goedkeuring van de leiding. Ouders horen vaak van de beslissing van hun kind om te trouwen pas nadat de leiding toestemming voor het huwelijk heeft gegeven.

3) OPROEP TOT BEKERING

Met het oog op de hierboven genoemde zaken, en vele andere welke niet zijn genoemd, roepen we de leiding van KSB op zich van deze zonden te bekeren en terug te keren naar het bijbels christelijk geloof. Wij doen een dringend verzoek aan de leiding, voor wie wij voortdurend bidden, om wie wij geven, en wie wij onvoorwaardelijk liefhebben, om acht te geven op Jacobus 4:6-10 en in goddelijk berouw zich te onderwerpen aan God om ware vrijheid en bevrijding van duisternis en misleiding te vinden, in oprechte nederigheid, zolang hier nog gelegenheid voor is. Een weigering om dit te doen zal ongetwijfeld onbijbelse, wettische en sektarische kenmerken van KSB versterken, en het Koninkrijk van Jezus Christus in diskrediet brengen, en nog meer schade aan het werk van God doen. Dit zal uiteindelijk leiden tot het oordeel van God op KSB, waarvan wij oprecht hopen dat dit niet zal plaatsvinden en waarvoor we bidden dat het zal worden vermeden.

Comité dat de groep van verontruste christenen vertegenwoordigt:

Prof. Koos van Rooy

E-mail: info@ksb-alert.com