Categories
Berichten @NL

Persoonlijke toevoeging aan de dringende oproep aan de leiding van de Kwasizabantu Zending

door Karl Heinz Wicker (gewezen lid van de KSB leiding en vice-president van CFT)

Beste vrienden,

Hierbij wil ik graag een verklaring afgeven ten aanzien van mijn afscheid van KSB en CFT in juni 1999, na zowel met KSB-Zuid-Afrika als met KSB-Duitsland gewerkt te hebben, waarbij ik de positie(s) had van gemeenteleider van KSB-Limbrug, medewerker in KSB-Duitsland en KSB-Europa en Vice-President van CFT-Duitsland.

In de herfst van 1982 werd ik uitgenodigd om een serie bijeenkomsten van de zendeling Erlo Stegen bij te wonen. Te dien tijde was ik Katholiek en ten gevolge van het bijwonen van deze bijeenkomsten met mijn vrouw, begon zij te praten over liefde en verlossing in en door Jezus. Dit alles was mij vreemd.

Tijdens deze bijeenkomsten sprak Erlo Stegen over het geweldig werk van God, dat zowel onder het Zulu volk als onder zijn familie was begonnen. Hij deelde mee hoe iedereen God diende. Hij nodigde mij uit om op bezoek te komen en zei:” kom zelf kijken naar het reine leven dat wij leiden.”

Begin 1983 ging mijn gezin en ik (5 personen) naar KSB. Wij wilden ook dit reine leven, waarover wij waren verteld, ervaren. Aldus namen wij afscheid van alles om deze nieuwe opwekkingsboodschap ruimte te geven een compleet werk in ons leven te doen.

Wij leefden in de verwachting, dat God deze opwekkingsboodschap zou gebruiken om ons land te vernieuwen door een opwekking in Duitsland. Daarom nodigde ook ik Erlo Stegen uit om in mijn woonplaats – Limburg – te prediken. Nadien ontvingen wij Erlo Stegen en zijn team regelmatig in Limburg als onze gasten. In de tussentijd maakten we kennis met vele mensen van KSB-Zuid-Afrika en vele van hun aanhangers, maar wij kenden vrijwel geen andere Christenen. KSB in KwaZulu-Natal werd ons voorgeschilderd als de plaats waar, zelfs nu nog, een geweldige opwekking bezig was zich over de rest van het land te verspreiden.

Aldus werden mijn leven, redenering en gedachten allemaal verweven met KSB-Zuid-Afrika en dit vloeide over in mijn gezin, mijn kennissen en ook in de gemeente van Limburg, dat in ons huis bijeen kwam.

Als wij valse ontwikkelingen bemerkten, fouten zagen of in staat waren te bepalen, dat de predikingen en praktijken binnen KSB tegen Gods Woord ingingen, zetten wij dergelijke gedachten onmiddellijk opzij. Wij wilden niet berechten noch kritiseren. In deze situaties hadden wij immer de indruk, dat wij nog steeds niet even godsdienstig waren als onze broeders van KSB. We durfden zelfs niet anders te denken noch te handelen dan de mensen van KSB, daar wij begrepen dat dit zondig was.

Intussen werden CFT en KSB in Duitsland opgericht en onze “onafhankelijkheid” was afhankelijk van de mate waarin wij de bepalingen van KSB- en CFT-Zuid-Afrika volgden. Gedurende de jaren deden zich vele vragen voor, die zich in onze harten opkropten. Dit ging door totdat een groep broeders in de leiding van KSB- en CFT-Duitsland hun vragen in een vergadering besprak, tijdens welke werd besloten een vergadering te beleggen met enige leiders van KSB-ZA teneinde deze vragen uit te zoeken.

De onderwerpen voor deze vergadering waren:

a) wetticisme in al zijn vormen, ongeacht of het kleding, huwen, trouwerijen of verloving betrof – ja, wetten, die onze hele leven beheersen, waarin KSB besloot wat wel en wat niet was toegestaan. In de vergadering met de leiders van KSB – Friedel en Erlo Stegen waren ook aanwezig – was het onmogelijk om op enig punt overeenstemming te bereiken, zelfs niet als er gewezen werd op de onbijbels grondslag en instandhouding van deze wetten. Deze vraagstukken werden eenvoudig afgedaan met de redenatie: KSB heeft zijn standaard en wil er geen afstand van doen. In deze vergadering moesten wij tot het besluit komen dat de beslissingen en wetten van de KSB-leiders boven het Heilige Woord van God stonden. Zelfs het werk op KSB stond boven de leringen van onze Heer en Heiland.

b) Als KSB volhoudt dat het open staat en dankbaar is voor kritiek, als zij zeggen dat zij geen enkel druk op iemand die vragen stelt leggen, dan liegen zij. Door pijnlijke ervaringen hebben wij geleerd: wie dan ook de wetten en standaard van KSB bekritiseert wordt niet alleen gemeden, maar ook ingedeeld en gedemoraliseerd met grondige nauwkeurigheid. Wie het KSB-systeem in twijfel trekt, wordt bedreigd met een vloek van God.

In januari 1999 heeft Friedel Stegen openlijk op een conferentie in Lindach verklaard: “ik breek met iedereen, die zich niet onderwerpt aan het werk van KSB. Dat heb ik in het verleden gedaan en dat zal ik in de toekomst doen. Zelfs als die persoon mijn eigen vrouw is. ….” Is dit de verdraagzaamheid en vrijheid van het Christendom? Of is dit een dictator met een alles omvattende hartstocht om te controleren?

c) Noch de Here Jezus noch het onderwijs van God door de Heilige Geest hebben Hun rechtmatige positie bij KSB. De toetssteen of standaard voor alles zijn de ervaringen uit de “opwekking”, van Erlo Stegen en van sommigen van zijn medewerkers. Alles wordt voorgeschreven vanuit deze ervaringen en worden tot wet verheven.

d) Wat in het oog sprong tijdens onze gesprekken was dat er een ernstig gebrek was aan waar gemeenschap in gebed. Gebed was “geblokkeerd”, het werd niet als wezenlijk aangemerkt en in feite werd gebed ontmoedigd. Een citaat uit een Stegen-preek: “… je kunt bidden zoveel als je wilt, het (gebed) gaat niet hoger dan het plafond …” Waarlijk, de Here Jezus, de Gever van Heiligheid, werd verre van ons gehouden. Zelfs de blijde boodschap van redding door Jezus Christus, de overwinning door het kruis, en de kracht en genezing door Zijn Bloed, en Zijn heiligheid verbleekten in vergelijking tot de verheerlijking van het zonden belijden – aan een ander mens.

De werking van de Heilige Geest was slechts een werkelijkheid voor de gemeente van KSB-ZA door de opwekking. Liefde voor Israël en zijn volk werd nimmer geleerd. Avondmaal en doop werden voor het eerst in de gemeente van KSB-Duitsland in de zomer van 1999 “bediend”. Ik ben meer dan 12 keer op KSB-ZA geweest en ik heb deze bedieningen daar nog nooit meegemaakt.

Dierbare vrienden, ik moet erkennen dat ik KSB in blinde afhankelijk en onderwerping heb gevolgd, zonder enig feit of waarheid aan Gods Woord te toetsen. Hierdoor heb ik anderen tot slavernij geleid. Met een droef hart vraag ik jullie vergeving.

Moge God, door onze Heer en Heiland en de Heilige Geest, Erlo Stegen en Friedel Stegen en heel KSB tot berouw en inkeer brengen en tot aanvaarding van de Waarheid, en hen leiden door waar wroeging tot een algehele toewijding aan de Here Jezus Christus. Ik bid, dat door de Heilige Geest alle mensen, die met KSB verwikkeld zijn en waren, het opengaan van gevangenisdeuren mogen ervaren.

Opdat de naam van de Heer niet gelasterd maar verheerlijkt wordt.

Limburg, 20.02.2000

Karl Heinz Wicker